Anleggsbidrag

Nettselskapa skal fastsette anleggsbidrag for å dekke kostnadane ved nye nettilknytningar, ved nettforsterkning og når kunden ber om økt kvalitet

Nettselskapa skal etter § 16-1 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) fastsette anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytingar eller ved forsterkning av nettet til eksisterande kundar. I tillegg skal nettselskapet fastsette anleggsbidrag når kunden ber om økt kvalitet. Det vert stilt krav til at nettselskapas praksis skal være objektiv og ikkje virke diskriminerande.

Regelverket for anleggsbidrag er endra frå 01.01.2019.

I nytt regelverk, som trådte i kraft 01.01.2019, er anleggsbidraget gjort om frå éin bestemmelse til å bli et eige kapittel 16 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I stor grad har endringa handla om å forskriftsfeste og tydeleggjere gjeldande praksis, for å gjere regelverket meir tilgjengeleg for både nettselskap og kundar.

Det er samtidig føreteke en del viktige endringar frå tidlegare regelverk. Den største omlegginga er at nettselskapa nå pliktar å krevje inn anleggsbidrag på alle nettnivå. Etter tidlegare regelverk kunne nettselskapa kun krevje inn anleggsbidrag i distribusjonsnettet og kundespesifikke anlegg i regional- og transmisjonsnettet.

Formålet med anleggsbidraget er todelt

Eit formål med anleggsbidraget er å synleggjere kostnadane ved en ny tilknyting eller forsterkning. Nettselskapa krev at kunden(e) som utløyser nye nettilknytnigar eller forsterkningar i eksisterande nett dekker inntil 100 pst av de nødvendige anleggskostnadene. Kor stor del kunden skal dekke er avhengig av kundens effektbehov, og om det er eller vil bli andre kundar som er tilknytt anlegget.

Før kunden aksepterer tilbod om tilknyting eller forsterkning, skal nettselskapet gi et estimat på anleggsbidraget. Estimatet er viktig for at kunden skal kunne vurdere nettilknyting opp mot alternative tiltak. I henhold til informasjonsplikta plikter nettselskapet å spesifisere beregningsgrunnlaget på ein slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimelegheita i kostnadsoverslaget. Dersom kunden godtek vilkåra er nettselskapet i henhold til leveringsplikta og tilknytingsplikta pålagt å knytte kunden til nettet.

Eit anna formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadane mellom kunden som utløyser investeringa og nettselskapets øvrige kundar. Hovudprinsippet er at investeringa i nettet som vert løyst ut av ein kunde, vert betalt av kunden som løyser ut investeringa. Dei deler av anleggsbidraget som kunden ikkje dekker sjølv, men som vert dekka av nettselskapet, blir dekka gjennom høgare nettleige frå nettselskapet sin kundar.