Nettleige 2018

Dette er transportutgifter for elektrisk kraftfrå 01.01.2018.  Last ned: 

Standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting

Tariffar for Hushaldning:

Tariffar for hytter og fritidsbustad:

Enovaavgifter innkludert i energiledd.

*) Det er høve til å få splitta energileddet i sommar- og vintertariff

Tariffar for næring:

TariffTBY.  Byggestraum(tariffdel som HT4L1)

Tariff                                                                                                                      Nettleige

Fastbeløp kr.pr ab/år                                                                                                                      3280,00

Skåpleige pr. pågebyntKr./Veke                                                                                                          65,00

Energiledd fast heile året : øre/kWh                                                                                                   63,63

Oppsetting /Nedtaking                                                                                                                                                   2750,00


Avgift til Enova SF:  1,0 øre pr. kWh for hushaldningar. *Med hushaldningar vert meint: Einebustader, Leiligheiter og Fritidsbustader herunder Hytter, setrer, koier ol.For andre sluttbrukarar enn hushaldningar*  utgjer Enova-avgifta   800,-kr/ år pr.målepunkt -ID.

Forbruksavgift : 16,58 øre/kWh
Redusert forbruksavgift for kraft til industriføremål (produksjon) på 0,48 øre/kWh. Kan bli innvilga etter søknad.

Meirverdiavgift : 25%. 
Vi tek atterhald om endringar dersom dei offentlege avgiftene vert endra.Dei som ynskjer differensiert energiledd med sommar/vinter pris, kan få dette ved å venda seg til Aurland Energiverk AS.

Sommarperiode : mai - juni - juli - aug. - sept.
Vinterperiode : jan. - feb. - mars - april - okt. - nov. - des.