Vedlikehald

Aurland Energiverk AS utfører årleg befaring og inspeksjon på heile forsyningsnettet.  Feil som vert avdekka ved desse inspeksjonaen vert utbedra fortløpande.

Skogrydding vert utført av eigne og innleigde firma. Denne ryddinga føregår hovudsakleg på vinterstid.